1. Identifikácia Prevádzkovateľa a všeobecné informácie

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „ Zásady“) upravujú spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom, ktorým je pri spracúvaní Vašich osobných údajov spoločnosť Mgr. Liana Kovačičová – K – PARKETT, so sídlom Lúčky 1532/12, 908 51 Holíč, IČO: 37 525 557 (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“), prípadne s inými predpismi o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby (ďalej aj ako „dotknutá osoba“) alebo od inej osoby, ktorá nám poskytne Vaše osobné údaje. Môže tak nastať situácia, kedy Prevádzkovateľ získa osobné údaje aj od inej osoby, ako priamo od Vás. Tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktorými si Prevádzkovateľ plní svoju informačnú povinnosť, poskytujú informácie všetkým dotknutým osobám, a to ako v zmysle čl. 13 Nariadenia, tak aj v zmysle čl. 14 Nariadenia.

Všetky osobné údaje, ktoré o Vás Prevádzkovateľ ako o dotknutej osobe spracováva, sú spracovávané iba pre odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia, k čomu Prevádzkovateľ zároveň prijíma Internú smernicu o spracovávaní osobných údajov, vrátane bezpečnostných opatrenia uvedených v dokumente – Interná smernica GDPR.

Ochrana Vašich osobných údajov je jednou z našich priorít, pričom v tomto dokumente, a zároveň v Zázname o spracovateľských činnostiach, ktorý tvorí prílohu tohto dokumentu, nájdete informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracovávame, za akým konkrétnym účelom, na akom právnom základe, komu môžeme Vaše osobné údaje poskytovať a predovšetkým aké máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov práva a pod.

2. Ako získate informácie o spracúvaní osobných údajov?

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať vo veciach týkajúcich spracúvania a ochrany osobných údajov na adrese Mgr. Liana Kovačičová – K – PARKETT, so sídlom Lúčky 1532/12, 908 51 Holíč alebo e-mailom na e-mailovú adresu ou@kparkett.sk.

3. Informácie k spracovateľským operáciám

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade so zásadami Predpisov o ochrane osobných údajov, a to na účely spracovávania osobných údajov uvedené v Zázname o spracovateľských činnostiach , ktorý je prílohou týchto Zásad a je zverejnený aj na webovej stránke Prevádzkovateľa www.kparkett.sk.

Kedy sme oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje ?

Plnenie zmluvných povinností – Vaše osobné údaje spracúvame pri plnení zmluvy, ak sme s Vami v postavení dotknutej osoby uzatvorili zmluvu, a to v rozsahu potrebnom k plneniu zmluvných povinností, napríklad ak ste si u nás objednali tovar.

Plnenie zákonných povinností – Vo väčšine prípadov spracúvame Vaše osobné údaje pri plnení našich zákonných povinností. Medzi zákonné povinnosti patria napr. povinnosti vyplývajúce z predpisov o účtovníctve ale z daňových predpisov.

Oprávnený záujem – Vaše osobné údaje spracúvame aj na základe oprávneného záujmu, výlučne v prípadoch, ak je spracovávanie nevyhnutné na sledovanie našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretej strany, a ak nad týmito záujmami neprevažujú Vaše záujmy alebo Vaše základné práva a slobody. Oprávnený záujem aplikujeme napr. vedení evidencie uplatnených práv dotknutých osôb.

Súhlas – v určitých prípadoch môžeme spracúvať Vaše osobné údaje aj na základe súhlasu, ktorý si od Vás vopred vyžiadame. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Osobné údaje spracúvame vždy len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, teda spracovávanie je vždy vykonávané v súlade so zásadou zákonnosti.

Všetky konkrétne účely a právne základy spracúvania Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom nájdete v Zázname o spracovateľských činnostiach, ktorý je prílohou týchto Zásad.

Ak by nedošlo k poskytnutiu Vašich osobných údajov Prevádzkovateľovi, nebolo by v niektorých prípadoch možné splniť povinnosti uložené Prevádzkovateľovi osobitnými právnymi predpismi alebo s Vami, v postavení Dotknutej osoby, uzatvoriť zmluvu.

4. Kategórie osobných údajov a dotknutých osôb

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré sú potrebné na spracovávanie osobných údajov vždy v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby Prevádzkovateľ plnil zmluvné a zákonné požiadavky alebo aby spracovával osobné údaje, na spracovávanie ktorých má oprávnený záujem, vždy len takom rozsahu, aby bol splnený určený účel spracúvania.

To znamená, že od vás nevyžadujeme osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny účel spracúvania potrebné.

Osobné údaje, resp. kategórie spracovávaných osobných údajov ako aj kategórie dotknutých osôb sú uvedené v Zázname o spracovateľských činnostiach, ktorý je prílohou týchto Zásad.

Pri právnych základoch spracovávania osobných údajov, kde plní Prevádzkovateľ zmluvné povinnosti alebo zákonné povinnosti sú osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracováva, prevažne špecifikované v právnych predpisoch. Pri spracovávaní osobných údajov, kde je právnym základom oprávnený záujem alebo súhlas so spracovaním osobných údajov, stanovuje kategórie spracovávaných osobných údajov Prevádzkovateľ.

5. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v závislosti od účelu spracovávania osobných údajov. Pri dobe uchovávania zohľadňuje Prevádzkovateľ zásadu minimalizácie uchovávania osobných údajov, t. j. spracováva osobné údaje výlučne počas doby, počas ktorej je uchovávanie osobných údajov nevyhnutné a po uplynutí tejto doby osobné údaje vymazáva.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje počas doby, ktorá je v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov stanovená v Zázname o spracovateľských činnostiach a napĺňa požiadavku minimalizácie uchovávania osobných údajov.

Konkrétne doby uchovávania Vašich osobných údajov, v závislosti od jednotlivých účelov spracúvania, nájdete v Zázname o spracovateľských činnostiach, ktorý je prílohou týchto Zásad.

6. Práva Dotknutých osôb

Ochrana Vašich osobných údajov ako Dotknutých osôb sa spravuje ustanoveniami Nariadenia, pričom prostredníctvom žiadosti môžete u Prevádzkovateľa realizovať vaše práva, ktorými sú:

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie informácie o tom, aké Vaše osobné údaje spracovávame ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú tieto informácie poskytnuté prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, ak nie je z Vašej strany požadované inak.

Právo na nápravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. V prípade, že osobné údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, na základe Vášho podnetu tieto osobné údaje upravíme, aktualizujeme alebo doplníme.

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Vaše právo na výmaz (zabudnutie) je však potrebné posúdiť na základe individuálnych okolností. Napríklad, môžu existovať určité okolnosti alebo prípady, vyplývajúce pre nás z platných právnych predpisov , ktoré nám budú brániť vo vymazaní Vašich osobných údajov, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

Taktiež máte právo nás požiadať, aby sme ďalej nespracovávali Vaše osobné údaje. V prípade, keď si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, nie sú správne, spracovávanie je protizákonné a žiadate o obmedzenie spracovávania, nepotrebujeme Vaše osobné údaje, ale potrebujete ich vy ako Dotknutá osoba pri uplatňovaní právnych nárokov alebo keď si myslíte, že Prevádzkovateľ nemá oprávnený dôvod Vaše osobné údaje ďalej spracovávať , nebudeme, na základe Vašej žiadosti, Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému subjektu, podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré spracovávame na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán, na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili alebo v prípade, ak spracúvame osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracovaniu osobných údajov , napríklad v prípade, ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracovávaní, pri ktorom prichádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracovaniu osobných údajov, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na takéto spracovávanie.

Práva súvisiace s profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním

V prípade, ak by sme spracovávali osobné údaje profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním, máte právo odmietnuť automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania , z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok.

Právo odvolať súhlas

Ak vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším spracúvaním vašich osobných údajov. Súhlas môžete odvolať tak, ako ste nám, ho udelili, t.j. písomne alebo e-mailom.

Právo podať sťažnosť alebo podnet

V prípade, ak máte pocit, že Vaše osobné údaje sú spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

7. Uplatnenie práv Dotknutých osôb

Vaše práva uvedené v predchádzajúcom bode týchto Zásad ochrany osobných údajov môžete uplatniť:

– písomne, zaslaním žiadosti na adresu Mgr. Liana Kovačičová – K – PARKETT, so sídlom Lúčky 1532/12, 908 51 Holíč,

– elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy ou@kparkett.sk.

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv poskytujeme bezplatne. Za určitých okolností, v prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv sme oprávnení účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok.

Odpoveď Vám poskytneme do jedného mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch sme oprávnení predĺžiť lehotu na poskytnutie odpovede a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí Dotknutých osôb, najviac však o dva mesiace. O predĺžení lehoty Vás budeme vždy informovať.

8. Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva Vaše osobné údaje profilovaním, ako ani žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by prichádzalo k vyhodnoteniu Vašich osobných aspektov.

9. Prenos do tretích krajín a medzinárodných organizácií

K prenosu Vašich osobných údajov mimo EÚ prichádza pri odpovedaní na Vaše správy na sociálnych sieťach, do USA, spoločnosti Facebook Inc a môže k nemu prichádzať aj pri využívaní súborov cookies na webovej stránke Prevádzkovateľa www.kparkett.sk spoločnosti Google, LLC, pričom prenos je zabezpečovaný pomocou certifikácie spoločností Facebook, Inc. a Google LLC, v EU-US Privacy Shield programe.

Prostredníctvom tohto programu je zabezpečená primeraná úroveň ochrany Vašich osobných údajov v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov.

10. Príjemcovia

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom – orgánom štátnej správy, napr. správcovi dane, súdom, orgánom činným v trestnom konaní, Úradu na ochranu osobných údajov a pod., ktoré sú oprávnené spracúvať osobné údaje získané Prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ poskytuje v niektorých prípadoch Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, medzi ktorých patrí spoločnosť poskytujúca webhostingové služby. Prevádzkovateľ má uzatvorené zmluvy o poverení so spracúvaním osobných údajov so svojimi sprostredkovateľmi a vedie zoznam svojich sprostredkovateľov.

Prevádzkovateľ využíva výlučne sprostredkovateľov, ktorí prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia, prostredníctvom ktorých sú splnené požiadavky Predpisov o ochrane osobných údajov k bezpečnému spracúvaniu Vašich osobných údajov.

V prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom sociálnych sietí, je príjemcom Vašich osobných údajov aj spoločnosť Facebook, Inc., ktorá je prevádzkovateľom sociálnych sietí Facebook a Instagram.

11. Dohoda spoločných prevádzkovateľov

Pri nasledujúcich účeloch spracúvania Vašich osobných údajov prostredníctvom profilov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach Facebook a Instagram (K-PARKETT a K-PARKETT Malacky) a webovej stránky www.kparkett.sk:

  • „Odpovedanie na správy a vybavovanie dotazov / žiadostí zo správ na sociálnych sieťach“ a
  • „Meranie návštevnosti webovej stránky a používanie marketingových cookies súborov“

sú prostriedky a účely spracúvania osobných údajov dotknutých osôb určené okrem Prevádzkovateľa aj fyzickou osobou – podnikateľom: Ján Kovačič – K-PARKETT, Lúčky 1532/12, 908 51 Holíč, IČO: 46 059 300, zapísaný v živ. reg. Okresného úradu Senica, č. živ reg. 240-21256 ktorý pri spracúvaní osobných údajov na uvedené účely spracúva osobné údaje dotknutých osôb v postavení spoločných prevádzkovateľov spolu s Prevádzkovateľom (ďalej ako „ Spoloční prevádzkovatelia“).

Spoloční prevádzkovatelia si určili vzájomné zodpovednosti za plnenie povinností podľa Predpisov o ochrane osobných údajov v dohode Spoločných prevádzkovateľov uzavretej podľa čl. 26 Nariadenia, v zmysle ktorej:

· úlohy kontaktného miesta pre dotknuté osoby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedené spoločné účely plní Prevádzkovateľ,

· povinnosti poskytovať informácie uvedené v článkoch 13 a 14 Nariadenia dotknutým osobám plnia obaja Spoločný prevádzkovatelia,

· povinnosti a úlohy súvisiace s vykonávaním práv dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedené spoločné účely plní Prevádzkovateľ, postupom upraveným v čl. 6 týchto Zásad ochrany osobných údajov.

12. Cookies

Spoloční prevádzkovatelia využíva na webovej stránke www.kparkett.sk súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré si na príkaz webovej stránky webový prehliadač môže ukladať do počítača pri návšteve webových stránok. Slúžia na to, aby webové stránky mohli lepšie poskytovať svoje základné služby alebo zaznamenávať návštevnosť a pohyb užívateľov na jednotlivých stránkach.

Na webovej stránke www.kparkett.sk používajú Spoloční prevádzkovatelia nasledujúce druhy cookie súborov:

· Funkčné (esenciálne) cookie súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie základnej funkcionality webovej stránky. Tieto cookie súbory je Prevádzkovateľ oprávnený využívať v zmysle platnej legislatívy aj bez Vášho súhlasu. Ide o nasledujúce cookie súbory: 1P_JAR a CookieInfoScript.

· Analytické a Marketingové cookie súbory, ktoré slúžia na meranie návštevnosti webovej stránky a prispôsobovanie relevantnej reklamy vo Vašom prehliadači. Prevádzkovateľ využíva na webovej stránke súbory poskytované spoločnosťou Google LLC, prostredníctvom platformy google.sk. Tieto druhy cookie súborov využíva Prevádzkovateľ iba vtedy, ak mu na ich používanie udelíte súhlas. V zmysle aktuálnej legislatívy Slovenskej republiky sa za platne udelený súhlas považuje aj nastavenie Vášho internetového prehliadača umožňujúce ukladanie súborov cookies do Vášho zariadenia, prostredníctvom ktorého si prezeráte webovú stránku Prevádzkovateľa . Ide o nasledujúce cookie súbory: HSID, ANID, APISID, CONSENT, NID, SAPISID, SIDCC, SSID, SID.

Používanie súborov cookies môžete spravovať prostredníctvom nastavení Vášho internetového prehliadača, čo znamená, že ich môžete kedykoľvek zablokovať (a tým odvolať súhlas s používaním analytických cookie súborov) alebo vymazať všetky druhy cookie súborov. V takom prípade nebude Prevádzkovateľ ukladať súbory cookies do Vášho počítača. Niektoré funkcie webovej stránky sa Vám však nemusia zobrazovať správne.

13. Platnosť

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 25.05.2019.

Prevádzkovateľ je oprávnený aktualizovať a meniť Zásady ochrany osobných údajov. V prípade zmeny Zásad ochrany osobných údajov Vás Prevádzkovateľ o zmenách oboznámi minimálne 14 dní vopred.